Anand-Carlsen mecz - ru/eng/pl

This is the place, where you can talk about everything which is connected with the chess game.
Post Reply
goldchess
Posts: 9
Joined: Mon Jun 24, 2013 9:41 pm

Anand-Carlsen mecz - ru/eng/pl

Post by goldchess » Tue Dec 17, 2013 8:28 pm

Ru/eng/pl
В разыгрываемом с апреля по июль 2013 на портале Goldchess - CandidatesTournament London2013-replay, я написал:
Карлсен завоевал белыми 3,5 очка, а черными – целых 5!
Какова будет тактика Ананда? Выигрывать черными, играть вничью белыми фигурами.
Но с Карлсеном вовсе не будет так легко…
И действительно, не удалось. Складывается впечатление, что Карлсен недосягаем для сегодняшних гроссмейстеров.
Вероятно, наступит момент, когда появится кто-то, кто сбросит его с трона, но это произойдет еще не скоро. Карлсен молод и будет прогрессировать.
Ноябрьский матч подтвердил мои наблюдения. Карлсен лучше играет черными. Из 3 результативных партий две он выиграл черными. Что касается 5 партии, первой проигранной партии бывшего чемпиона мира Ананда, то я должен признать, что черными он играл весьма сильно и по-боевому. Однако будущий чемпион мира играл с невероятной точностью. Жертва центральной пешки e5 для выигрыша темпа - 2 темпов, в марше пешки линии a, была приемом высочайшего класса и предопределила результат этой партии.
Во второй результативной, шестой партии матча, мир белых начинает разрушаться после 44 хода Ананда, 44.h5. Я не видел комментарии гроссмейстеров, но по моему скромному мнению эта ошибка привела к проигрышу.
После этой партии, еще чемпион мира, Ананд должен бояться как огня каждой следующей партии, которую Карлсен сыграет черными. К сожалению не получилось. Девятая партия принесла Карлсену очередной, третий выигрыш, после которого ситуация чемпиона мира стала драматичной . Чтобы сыграть вничью, он должен был выиграть подряд три очередные, последние партии. Оценивая IX партию матча глазами любителя, у меня возникает только один вопрос. А что было бы после 28.Gf1?
В дальнейшем десятая партия развеяла все сомнения. Ничья, после которой Ананд признал свое поражение в матче.

Карлсен – новый Чемпион Мира! Корона направляется в Норвегию.
Большие поздравления!!!

===============================================================================================================================
eng.
In Candidates Tournament - Replay, played at Goldchess from April until July, 2013, I wrote:

As white Carlsen earned 3.5 point, as black he earned as many as 5!
What will Anand's strategy be? Win as black, draw as white.
However, with Carlsen it won't be so easy...

And, indeed, it wasn't. It seems that Carlsen is beyond the reach of modern Grandmasters.
Sure, at one point someone who dethrones him will appear, but it won't happen soon. Carlsen is young and he will be developing.
His November match proved my observation. Carlsen is better playing black. Two of three resultative games he won playing black. Regarding the 5th game, former World Champion's - Anand's - first loss, I need to admit that he played black incredibly strong and militantly. However, the future World Champion played amazingly accurately. Sacrificing the central e5 pawn in exchange for -2 tempo in the march of the line pawn was a highest class move and it determined the result of the game.
In the 2nd resultative, the 6th game of the match, the world of white begins to fall apart after Anand's 44th move, 44.h5. I haven't seen Grandmasters' comments, but in my humble opinion it was a losing error.
After the game the still-World-Champion Anand should have feared like a plague every game in which Carlsen played black. Unfortunately, it didn't work out. The 9th game brought Carlsen another, third win, after which the World Champion's position became dramatic. To draw, he would have had to win the last three subsequent games. After laying my amateur's on the 9th game I have one question. And what would be after 28.Gf1?
Then, the 10th game dispelled all doubts. The draw, which resulting in Anand surrendering the game.

Carlsen - the new World Champion! The crown goes to Norway.
Congratulations!!!

===============================================================================================================================
PL
W rozgrywanym od kwietnia do lipca 2013 na portalu Goldchess - CandidatesTournament Londyn 2013-replay, napisałem:
Carlsen zdobył białymi 3,5 pkt, a czarnymi –aż 5!
Jaka będzie taktyka Ananda? Wygrywać czarnymi, remisować białymi.
Ale, z Carlsenem nie będzie tak łatwo…

I rzeczywiście, nie udało się. Wydaje się że Carlsen jest poza zasięgiem dzisiejszych arcymistrzów.
Pewnie, przyjdzie moment, że pojawi się ktoś, kto go zdetronizuje, ale nie nastąpi to szybko. Carlsen jest młody i będzie się rozwijał.
Listopadowy mecz potwierdził moją obserwację. Carlsen lepiej gra czarnymi. Na 3 rezultatywne partie, wygrał dwie czarnymi. Co do 5 partii, pierwszej przegranej b. mistrza świata Ananda, muszę stwierdzić, że grał on czarnymi niezwykle silnie i bojowo. Jednak przyszły mistrz świata grał niesamowicie precyzyjnie. Oddanie centralnego pionka e5 w zamian za tempo -2 tempa, w marszu pionka linii a, było zabiegiem najwyższej klasy i przesądziło o wyniku tej partii.
W drugiej rezultatywnej, szóstej partii meczu, świat białych zaczyna się walić po 44 ruchu Ananda, 44.h5. Nie widziałem komentarzy arcymistrzów, ale to, moim skromnym zdaniem, przegrywający błąd.
Po tej partii, jeszcze- mistrz świata Anand, powinien bać się jak ognia każdej następnej partii granej przez Carlsena czarnymi. Niestety, nie wyszło. Partia dziewiąta przyniosła Carlsenowi kolejną, trzecią wygraną, po której sytuacja mistrza świata stała się dramatyczna. Żeby zremisować, musiałby wygrać pod rząd trzy kolejne, ostatnie partie. Patrząc na IX partię meczu, oczami amatora, mam tylko jedno pytanie. A co by było po 28.Gf1?
Dalej, dziesiąta partia rozwiała wszystko. Remis, po którym Anand poddał mecz.

Carlsen nowym Mistrzem Świata! Korona wędruje do Norwegii.
Wielkie gratulacje!!!
LK

Post Reply